چگونه صدای بوق دستگاه NVR و DVR راقطع کنیم؟

لطفاً مراحل زیر را طی کنید:

گزینه HDDFull را به گزینه all تغییر دهید → exception → Configuration → menu → apply

چگونه صدای بوق دستگاه NVR و DVR راقطع کنیم؟

لطفاً مراحل زیر را طی کنید:

گزینه HDDFull را به گزینه all تغییر دهید → exception → Configuration → menu → apply

چگونه صدای بوق دستگاه NVR و DVR راقطع کنیم؟

لطفاً مراحل زیر را طی کنید:

گزینه HDDFull را به گزینه all تغییر دهید → exception → Configuration → menu → apply